கோமாவில் நாகரீகம்

 வருத்ததிற்கும் மன்னிப்பிற்கும் 

உள்ள 

இடைவெளியில்  

தான்

நாகரீக அரசியல்

புதைந்துள்ளது 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.