குபீர் கவிதைகள் -1

 பல கலர் சங்கிகளால் ஆன இவ்வுலகில் 
ஒரு பூ கூட பிறக்கும் பொழுதே சங்கியாகவே பிறக்கிறது . 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.