கனவு

தூக்கத்தில் சிரித்தது குழந்தை,

அதற்கு நல்ல கனவு  தர

ஓயாமல் உழைத்தது இவ்வுலகு  

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.