தூக்கத்தில் சிரித்தது குழந்தை,

அதற்கு நல்ல கனவு  தர

ஓயாமல் உழைத்தது இவ்வுலகு  

Hi, I’m tamilvalai

Leave a Reply